Torpesta

22 augusti 2022 ansökte Gästabudstaden om stöd för att fortsätta bygga ut fibernätet i projekt Torpesta.

Ansökan lämnades till Post- & Telestyrelsen, PTS som administrerar stödmedel som kommer från Staten och EU.

PTS bedömning

Stödet tilldelas genom en konkurrensutsatt urvalsprocess.

Utbyggnadsprojekt 2022-556097-5319 – Torpesta har i konkurrens med övriga projekt i delutlysningsområde Svealand och i den 1 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 2 Diarienummer 22–173, aktbilagorna 719–724. Sida 2 av 3 Underrättelse om beslut 3 Post- och telestyrelsen nationella rangordningen inte placerat sig tillräckligt högt i rangordningen för att tilldelas stöd. Gästabudstaden AB beviljas därför inte stöd för utbyggnadsprojekt 2022-556097-5319 – Torpesta.

Vid nästkommande sökomgång år 2023 planerar Gästabudstaden att lämna en förnyad ansökan om stödmedel till PTS.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft | Operativ Chef | COO