ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STADSNÄTANSLUTNING
2018-08-31

Allmänt
Dessa ”Allmänna villkor” reglerar villkoren för anslutning till Gästabudstaden AB:s stadsnät. Gästabudstaden AB är av Nyköpings kommun helägt bolag för utbyggnad, ägande och drift av stadsnätet. Allmänna villkor för stadsnätanslutning är fastställda av Gästabudstaden AB och gäller tillsvidare.

Definitioner
Med stadsnät avses den infrastruktur avseende datanät med transmissionsutrustning, som administreras av Gästabudstaden AB. Med avlämningspunkt avses det gränssnitt där Gästabudstaden AB:s nät avslutas i fastighet och kundens ansvar tar vid. Avlämningspunkt upprättas max 5 meter innanför yttervägg. Med Gästabudstaden AB:s utrustning avses den konverter som levereras och monteras av Gästabudstaden AB vid avlämningspunkt.

Utrustning
För Gästabudstaden AB:s utrustning som placerats hos kund, gäller att denne endast äger tillträde till den del av utrustningen, som gränsar mot dennes dator eller LAN. Sådan utrustning får inte konfigureras, nedmonteras eller på annat sätt ändras av annan än Gästabudstaden AB. Vid förlust eller skada på sådan utrustning är kund ersättningsskyldig till ett belopp, som motsvarar nyanskaffningsvärdet av likvärdig utrustning samt kostnader för återställningsarbete.
Kund ansvarar för att fastighetsinstallationen utomhus eller inomhus inte skadas. Om kanalisation eller fiberkabel skadas och repareras av Gästabudstaden AB är kund ersättningsskyldig oavsett anledning enligt gällande prislista.
Kund ansvarar för att knyta samman egen utrustning med Gästabudstaden ABs avlämningspunkt. Gästabudstaden AB tar inget ansvar för att kundens spridningsnät och eventuell annan angränsande utrustning inte uppfyller de krav som ställs på höghastighetskommunikation.

Nätanslutningens innehåll och omfattning
Nätanslutning innefattar:
Anslutning till stadsnätets fiberkabel, som genom fasad framdrages till avlämningspunkt.
Nätanslutning innefattar EJ :
Markarbeten på fastighet, om inte annat avtalats.
Framdragning av 230 V växelström till avlämningspunkt.
Lägenhetsnät

Avtalstider
Gästabudstaden förbehåller sig rätten att avstå denna beställning alternativt lämna en offert för fiberanslutning.
Kund är bunden av beställning i 12 månader och om Gästabudstaden AB accepterat beställningen inom denna tid men inte hunnit leverera, är kund bunden av beställning ytterligare 12månader.
Gästabudstaden AB förbehåller sig rätten att göra prisjustering, men då är inte kund längre bunden av denna beställning.

Ångerfrist
Kunden äger rätt att frånträda avtalet under förutsättning att han meddelar detta inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingicks, d.v.s. från det datum då Kunden beställde Tjänst eller anslutning (ångerfristen).

Verkan av ångerrätt
Om kunden i förväg erlagt avgift för Tjänst eller anslutning skall avgiften återbetalas inom trettio (30) dagar från det att leverantören erhöll meddelandet om att Kunden frånträder avtalet.

Undantaget från ångerrätt
Om kunden samtyckt till att leveransen av tjänst eller anslutning påbörjas under ångerfristen, d.v.s. inom en 14-dagars period föreligger ingen ångerrätt.

Kunden är införstådd med att om leveransen påbörjas under ångerfristen har Kunden ingen ångerrätt på sätt som anges i punkten ovan.

Befrielsegrunder – force majeure
Gästabudstaden AB skall inte kunna påföras ansvar om avtalat åtagande ej kunnat genomföras på grund av omständigheter som Gästabudstaden AB ej rimligen kunnat råda över såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, fysisk åverkan på fiberkabel eller annan utrustning, varubrist, myndighetsbeslut, avbrott i anslutna nät eller annan liknade händelse.

Avgifter
Kund har att erlägga fastställd anslutningsavgift (engångsavgift) +uppläggningsavgift enligt vad som framgår av denna beställning.

Fakturering, betalningsvillkor m m
Betalning av anslutningsavgift sker när avlämningspunkt upprättats. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Påminnelseavgift & dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen (1975:635).

Personuppgiftslagen
De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Vi samlar endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och lämnar endast ut dem till företag vi samarbetar med. Vi skyddar dina personuppgifter genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använder tillförlitliga processer och tekniska lösningar.

Personuppgiftsansvarig:
Personuppgiftsansvarig är Gästabudstaden AB orgnr. 556097-5319, 61183 Nyköping, e-post: info@gastabud.com., telefon 0155-454000.

Användning av din information:
Vi efterfrågar bara personlig information som är nödvändig för den avsedda behandlingen. Information som du förser oss med behandlas alltid för specificerade ändamål i enlighet med GDPR. Vi samlar huvudsakligen in och behandlar personuppgifter till följande kategorier av ändamål.

 • För att lämna information till dig och uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal.
 • För att förbättra vår information, våra produkter och tjänster eller ditt besök på våra webbplatser.
 • För statistiska ändamål
 • För kundkontakt och för att stödja våra kundrelationer.
 • För att hjälpa dig med service och support.
 • För informations- och marknadsföringsändamål av affärsområden eller samarbetspartners till oss.     Vi kan komma att samla in information om du:
 • Registrerar dig på hemsidor som tillhör Gästabudstaden AB
 • Ingår avtal om produkter och/eller tjänster
 • Kontaktar kundcenter
 • Fyller i en begäran om support eller begär teknisk support via telefon eller e-post
 • Levererar synpunkter via en online- eller telefonundersökning
 • Deltar i kampanjerbjudanden
 • Prenumererar på nyhetsbrevet
 • Kontaktar Kundombudsmannen
 • Lämnar personuppgifter i samband med arrangemang och mässor med mera
 • Skickar brev och e-post  

  Tillfällen när vi vidarebefordrar din personliga information
  Din information kan vidarebefordras till olika organisatoriska enheter inom vår organisation eller till ombud eller underleverantörer som utför tjänster för oss, till exempel service- och underleverantörer. Vi delar enbart med oss av information till företag med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal upprättat, vilket innebär att de behandlar uppgifterna i enlighet med våra riktlinjer. Vid vidarebefordring av dina uppgifter reglerar vi att informationen endast används i samband med den verksamhet som organisationerna bedriver för oss och att all information behandlas enligt GDPR. 

  Vi kan befordra din personliga information i den mån detta medges eller krävs enligt gällande lag, om vi beordras av behörig domstol eller myndighet, eller för att säkerställa att vi uppfyller våra lagstadgade skyldigheter.