Bränn-Ekeby-Koppartorp

2021-10-19

Landsbygdsprojekt Bränn-Ekeby-Koppartorp är färdigschaktat och ett fåtal installationer återstår. Närmare 360 bostäder har nu tillgång till höghastighetsbredband via fiber.

Vill tacka för bra samarbete och jag hoppas att alla inblandade är nöjda med vårt arbete.

Boende i dessa områden som är förberedda med kanalisation vid tomtgräns kan beställa anslutning men grävarbete på tomt ingår inte.

Vid anslutning av fastighet på landsbygd som inte är förberedd med kanalisation vid tomtgräns gäller individuella villkor. Kontakta oss för mer information.

Med bästa hälsningar

 

Johan Kraft – operativ chef

2020-10-02

Hej,

Här kommer en sammanfattning av status i projekt Bränn-Ekeby-Koppartorp.

Markupplåtelseavtal och tillstånd från Trafikverket är nu klara för resterande del av projektet.

Pågående installationer:

Område Koppartorp söder om Buskhyttans samhälle är nästan klart. Återstår ett tiotal installationer av varierande orsaker såsom samförläggning, ombyggnader och markfrågor.

I området Buskhyttan mot Hummelvik ner till Bogslöt 6 återstår ett fåtal. Beräknas vara utförda under oktober.

Fastigheter som ligger från Bogslöt 6 fram till Prästtorp räknar vi med att ansluta under år 2021.

När det gäller område utmed väg 512 från Enstaberga så har vi blåst stamfiber fram till Stora Brakärr. Tio fastigheter har blivit anslutna till fibernätet.

I mitten/slutet av oktober kommer vi blåsa stamfiber från Stora Brakärr till Karlbrovägen och därefter påbörja installationer av ytterligare sextio fastigheter.

När schakt på sträckan Rävshyttan till Bränn-Ekeby-korset är klar tillkommer ungefär tjugo fastigheter på installationslistan.

Totalt återstår ca 2 km schakt och en del tomtgrävningar. Bland annat från Bränn-Ekeby-korset till Palmtorp och matningen ner till Ämtnäs/Mosstorp. Planen är att ha dessa klara senast under november. Så snart vi kan blåser vi fiber och påbörjar installationer vartefter delar blir klara.

För fastigheter utmed väg 511 räknar vi med kunna starta med installationer under november-december.

Innan årsskiftet bör hela stamnätet vara på plats och installationer pågå i hela projektet. I början av år 2021 räknar vi med att nästan alla fastigheter skall ha fiberanslutningen på plats.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft | Operativ Chef

2020-06-05

Hej,

Äntligen blir de första fastigheterna inom projekt Bränn-Ekeby-Koppartorp uppkopplade!

Måndag 8 juni startar installationen av de första fastigheterna inom projektet. Berör närmare 50 fastigheter belägnafrån Buskhyttan-Västra Kovik/Börgelstorp och Överbo-Fingerkulla-Hultebo.

Vecka 22 inleddes schaktarbetet på sträckan Enstaberga till Bränn-Ekeby-korset.

När vi är framme med matning till Bränn-Ekeby-korset planerar vi att fortsätta vidare vägen mot Palmtorps allé och binda ihop ner mot Mosstorp.

För hus som ligger utmed väg 511 väntas nya tillstånd från Trafikverket. Dessa borde vi få inom kort. Efter semesterperioden räknar vi med att fortsätta arbetet med de schakt som återstår. Under tidig höst bör vi även kunna komma igång med installationer här.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft | Operativ Chef

2020-04-30

Hej,

Här kommer en uppdatering av projekt Bränn-Ekeby-Koppartorp.

Äntligen kan vi lämna riktigt positiva nyneter!

Under de närmaste veckorna kommer vi blåsa fiber till närmare 50 fastigheter. När fibern är på plats skall stamstråket kopplas. Därefter börjar installationer och driftsättning, troligen i början av juni. Områden som berörs är sträckan Buskhyttan-Västra Kovik/Börgelstorp och Överbo-Fingerkulla-Hultebo.

För sträckan utmed väg 512 från Enstaberga till Bränn-Ekeby-korset har vi fått nya tillstånd från Trafikverket. Schakt kommer fortsätta inom några veckor. Dock saknas några enstaka markavtal. Bra om du som ännu inte länmat avtal till oss gör det så snart det går.

Området runt Marsviken ner till Mosstorp är i princip färdigschaktat. Nu inväntar vi att matning fram till Bränn-Ekeby-korset skall bli klar innan vi kan gå vidare här.

För hus som ligger utmed väg 511 inväntar vi nya tillstånd från Trafikverket. Dessa räknar vi med att få inom en månad. Därefter påbörjas schakt som inte är klara. Även för dessa hus krävs att matningen från Enstaberga till Bränn-Ekeby-korset är på plats innan blåstning av fiber kan ske.

Vill även önska alla en trevlig valborgshelg och ta hand om varandra.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft – operativ chef

2019-12-03

I början av vecka 49 fortsätter schaktarbete i projektet och vi har planerat arbete på sträckor som fungerar bra att utföra även när det blir snö och tjäle.

Inväntar fortfarande Trafikverkets besiktning av återställning utmed väg 512.

Sökta tillstånd från Trafikverket har börjat handläggas, men tillstånd är inte klara. Bör vara på plats under december.

Ser över alternativa vägar för stamledningen på grund av saknade markavtal.

Arbete med att justera ledningar i området från Buskhyttan till Bogslöt 6 är inte klart. Skall utföras av Vattenfall.

Vill passa på att önska en God Jul och Gott nytt år!

Johan Kraft Roine Stagsegel
Projektledare Projektledare gräventreprenör

 

2019-10-31

Trafikverket skall besikta återställning efter stoppat arbete i början av november.

Sökta tillstånd från Trafikverket har inte börjat handläggas ännu, men vi ligger långt fram i kön.

Saknar fortfarande ett fåtal markavtal, innebär att vi undersöker alternativa vägar för stamledningen.

Fick mejl igår med besked om att telestationen i Buskhyttan stängs 2020-11-30.

Delar av en samförläggning som gjorts tidigare med Vattenfall ner mot Bogslöt behöver justeras efter besiktning. När detta är gjort kommer vi att blåsa fiber ner till vår spridningsbrunn vid Bogslöt 6 och därefter kunna börja med installationer i området från Buskhyttan till Bogslöt 6.

Räknar med att återuppta schaktarbetet i projektet efter vecka 48.

Bästa hälsningar

Johan Kraft Roine Stagsegel
Projektledare Projektledare gräventreprenör

 

2019-09-30

Besiktning av återställning avseende arbete som stoppats av Trafikverket sker i slutet på oktober.

Nya tillstånd där vi delat upp projektet i mindre delar är sökta hos Trafikverket.

Ett fåtal markupplåtelseavtal saknas. Nya kontakter skall tas med berörda. Vi ser över alternativa ledningsvägar i fall där markavtal och tillstånd från Trafikverket inte kommer på plats.

Fortsättning på schaktarbete planeras fortsätta inom någon månad.

Installationer kommer inledas under 2020.

Johan Kraft Roine Stagsegel
Projektledare Projektledare gräventreprenör

 

4 Juli 2019

Hej.

Nedan följer en uppdatering av projektet.

Bränn-Ekeby

Ett fåtal markavtal saknas fortfarande.  Trafikverket har stoppat arbete och nya tillstånd skall sökas. Handläggningstiden hos Trafikverket är förnärvarande upp till 6 månader.

Schakt från D515 mot Marsviken/Mosstorp påbörjas under hösten. För övriga schakt som återstår återkommer vi med tidpunkt för start av arbetet.

Tidigaste installationer under 2020.

Koppartorp

Viktigaste markavtalen äntligen klara. Återstår ett fåtal som vi hoppas få plats inom kort. Tillstånd från Trafikverket behöver förnyas.

Schaktarbetet fortsätter i höst.

Installationer påbörjas under 2020.

 

Glad Sommar!

 

Johan Kraft                                                              Roine Stagsegel

Projektledare                                                           Projektledare gräventreprenör

19 december 2018

Hej,

Schaktarbete från Bränn-Ekeby-korset mot Enstaberga nästan helt färdigställt, grävlaget är framme vid Brakärr. Återstår sträcka där det krävs arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning samt några hinder i form av berg som skall passeras.

I mellandagarna påbörjas schakt norr om Bränn-Ekeby-korset. Det gäller Staberg- Källbo, Nikolai-Örsta, Rogstatorp och Ärilla-Ryssbergen.

Senare under vintern/våren påbörjas schaktarbete från Bränn-Ekeby-korset mot väster fram till Palmtorps allé samt söderut mot Fjälla, Nikolai-Solö, Ämtnäs och Mosstorp. Dessutom binda ihop och slutföra schakt väster om Buskhyttan till Krognäs och Bogslöt.

Därefter planerar vi att fortsätta med södra delen av projekt Bränn-Ekeby-Koppartorp och då binda ihop sträckorna i och runt Koppartorp samt schakt till Kovik.

Vill poängtera att våra tidplaner kan rubbas om vinter kommer med stark kyla och djup tjäle. Då finns det risk för att vi får göra uppehåll i schaktarbetet.

Planen är att vi under våren skall kunna börja blåsa fiber där vi grävt klart. Återkommer senare under vintern med mer information om när vi kan komma igång med detta. Då kan vi lämna en prognos för när det börjar bli dags för installationer.

Passar också på att önska God Jul och Gott Nytt År!

 

Johan Kraft                                                                Roine Stagsegel

Projektledare                                                           Projektledare gräventreprenör

 

 

22 augusti 2018

Vi har fått frågor om markupplåtelseavtal och förläggning av ledningar. Har också förstått att det är en del ryktesspridning och därför vill jag informera om vad som gäller så att missförstånd undviks.

Gästabudstaden lämnar ingen ersättning för markintrång i några av våra landsbygdsprojekt. Anledningen är att kostnaden inte utgör underlag för projektstödet från Staten/EU. Undantaget är skördeskador där det utgår ersättning.

Gästabudstaden är ägare till fibernätet och har det fulla ansvaret för nedlagda ledningar. Fibernätets läge mäts in med GPS-koordinater och vid behov markerar vi ut ledningen. Begäran om utsättning av ledningen görs via tjänsten Ledningskollen.se och är kostnadsfri. Markägare och/eller vägföreningar är ALDRIG ansvarig för ledningen!

Gästabudstaden bygger ett robust fibernät efter anvisningar för ”Robust Fiber” som är branschpraxis. Vår egen personal och våra installatörer är certifierade enligt Robust Fibers kravspecifikation. Om du vill fördjupa dig om Robust Fiber så klicka här: https://robustfiber.se/

Det påstås även att vi lägger ledningar för grunt vilket inte stämmer!

När det fyllnadshöjder så följer vi markägares instruktion eller nedanstående minimikrav på djup:

Tomtmark intill bostadhus – 30 cm

Gång/cykelväg – 30 cm

Körbana – 45 cm

Orörd mark (ej åkermark) – 45 cm

Grönyta utanför tomtmark – 45 cm

Åkermark – 75 cm (hänsyn måste tas till eventuell dränering)

Trafikverkets vägområde (bakslänt dike) – 55 cm

Om det är något mer du undrar över så tveka inte att fråga oss på mejl.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Johan Kraft

5 juli 2018

Inför semesterperioden vill vi lämna en uppdatering av läget i projekt Bränn-Ekeby-Koppartorp.

När det gäller myndighetstillstånd ligger vi bra till. Enda orosmolnet är att Länsstyrelsens handläggningstider förlängts. För Trafikverkets tillståndsgivning så räknar vi med att regeringens beslut från början av juni kommer säkerställa korta handläggningstider.

Det handlar om att de, mer eller mindre, beordrar Trafikverket att vara mer behjälplig i bredbandsutbyggnaden. Beslutet innehåller en rad initierade krav och förslag på utredningar som nu myndigheten måste hantera och arbeta fram Allt för att möta regeringens bredbandsmål.

Så här ser läget ut för arbete med förläggning av kanalisation:

Vid Glashyttan är schaktarbetet klart.

Kärrboda nästan klart. Färdigställs efter semestern.

Buskhyttan mot Krognäs påbörjat, där kommer arbetet fortsätta under juli.

Bränn-Ekeby-korset mot Enstaberga inväntar vi tillstånd från Länsstyrelsen.

För området från Bränn-Ekeby-korset österut kommer vi söka schakttillstånd under tidig höst.

Gällande Buskhyttan och söderut mot Koppartorp har vi inte kommit fram till överenskommelse gällande markupplåtelse med ett antal markägare och vägföreningar. Vår förhoppning är att vi kommer till avslut med dem under augusti månad.

I de områden där kanalisationen är klar räknar vi med att påbörja arbete med att dra fram stamfiber. Ett ganska omfattande arbete som startar under hösten.

När det är klart kan installationer påbörjas. Troligen blir det under kvartal 4 -2018 eller kvartal 1-2019.

Om du har en granne eller vän som inte anmält sig så går det fortfarande bra. Tipsa dem om att lägga en beställning på vår hemsida: https://gastabudstaden.se/index.php?id=178

Till sist önskar vi alla en härlig sommar!

 

 

Johan Kraft                                                                Roine Stagsegel

 

Projektledare                                                           Projektledare gräventreprenör

 

2 mars 2018

Här följer uppdatering av projekt Bränn-Ekeby-Koppartorp.

Myndighetstillstånd är på plats. Huvuddelen av markavtalen är också tecknade. Dock saknar vi avtal med ett fåtal markägare mellan Buskhyttan och Koppartorp. Vi har goda förhoppningar om att komma överens för dessa sträckor. Men det kan inte uteslutas att vi kommer att behöva göra ändringar. Återkommer längre fram med information  till berörda.

Snön och kylan ställer till med problem även för oss som bygger fibernät. Vår plan var att vara igång med schaktarbete vid Stora och Lilla Glashyttan men vi har tvingats avvakta bättre väder.

När vi är klara vid ”Glashyttan” under andra kvartalet kommer vi att fortsätta med schaktarbete från Bränn-Ekeby-korset mot Enstaberga.

Med vänlig hälsning

 

Johan Kraft                                                                Roine Stagsegel

 

Projektledare                                                           Projektledare gräventreprenör

 

20 december 2017

Här följer en uppdatering för projekt Bränn-Ekeby-Koppartorp.

I slutet på november skickade vi ut påminnelse om att skicka in markupplåtelseavtalen. Tyvärr har påminnelsen fått liten effekt.

Fortfarande saknas ett stort antal avtal!

Kan medföra att tvingas koncentrera tillgängliga grävresurser till våra övriga landsbygdsprojekt vilket kommer försena utbyggnadstakten i projektet.

Om du inte skickat in ditt avtal, gör det snarast eller ta kontakt med oss.

Tillstånd från Trafikverket saknas fortfarande men vi har en bra dialog och de har fått svar på alla sina frågor. Så där räknas vi med att tillstånd är på plats i början 2018.

Trots allt planerar vi att sätta igång schaktarbete efter helgerna vid Stora & Lilla Glashyttan samt kompletterande arbete vid Kärrboda.

Gräv arbetet de närmaste månaderna kan påverkas av väderförhållandet. Blir det stark kyla och tjäle är risken stor att tidsplanerna försenas.

Till sist vill vi på Gästabudstaden önska en God Jul och Ett gott nytt år!

 

 

 

Johan Kraft                                                                Roine Stagsegel

 

22 november 2017

Vill uppdatera alla i projekt Bränn-Ekeby-Koppartorp på aktuellt läge. Förstår att många är angelägna och tycker att det dragit ut på tiden. Vill också poängtera att vi är lika måna om av att komma igång.

Det som gjort att projektet dragit ut på tiden är framförallt tillståndshanteringen från berörda myndigheter. Både Trafikverket och Länsstyrelsen har haft mycket långa handläggningstider. Mycket beroende på trycket som ligger på deras medarbetare på grund av stort antal ärenden. Men vi har en bra dialog med bägge och de har effektiviserat sitt arbete så vi räknar med att tillstånd snart börjar komma fram etappvis.

Ett annat hinder är att vi fortfarande saknar markupplåtelseavtal från runt 20 % av fastighetsägarna i projektet. Därför kommer vi gå ut med en påminnelse om avtalen till berörda. Bör landa i brevlådorna under nästa vecka.

Har du inte skickat in markavtalet så ber vi dig göra detta omgående. Om du vill att vi gemensamt tittar på schaktsträckor över din fastighet så kontakta oss.

Kan också berätta att vi har ett par sträckor redo där vi kommer att starta schaktarbetet inom kort. Lite beroende på väderutvecklingen blir det under december-januari. Området där vi börjar är vid Stora & Lilla Glashyttan.

Löpande information om projektet hittar du på vår hemsida, klicka här: https://gastabudstaden.se/index.php?id=266

Under oktober har vi välkomnat Telia, Com Hem och Forss Bredband som nya leverantörer i Stadsnätet. Därmed finns i princip alla ledande leverantörer av Internet och TV-tjänster i vårt nät.

Till sist vill vi tipsa om kursen ”Digital vardag för nybörjare” som hålls av Nyköpings Folkhögskola. Här får du lära dig att förstå mer av din dator och smarta mobiltelefon.  Bra kunskaper att ha när fibern är på plats! Kursledare är Robert Granat. För mer information om kursen ring 0155-29 20 80 (växel) eller maila info@nykoping.fhsk.se. Klicka här så kommer du till Folkhögskolans hemsida: http://www.nykoping.fhsk.se/digital-vardag-foer-nyboerjare.aspx

 

Johan Kraft                                                                Roine Stagsegel

 

Projektledare                                                             Projektledare gräventreprenör

 

8 november 2017

Tillstånd är sökta hos Trafikverket, men har inte fått någon respons ännu.

Kompletterande material är överlämnat till Länsstyrelsen, men inga tillstånd är klara än.

Många markavtal har ej kommit in till oss än! Så vet ni om att ni inte har skickat in än tveka inte utan lägg det på lådan redan idag.

 

20 oktober 2017

Tillstånd är sökta hos Trafikverket, men har inte fått någon respons ännu.

Kompletterande material är överlämnat till Länsstyrelsen, men inga tillstånd är klara än.

Många markavtal har ej kommit in till oss än! Så vet ni om att ni inte har skickat in än tveka inte utan lägg det på lådan redan idag.

 

20 september 2017

Tillstånd är sökta hos Trafikverket, men har inte fått svar ännu. Kompletterande material kommer att lämnas över till Länsstyrelsen vid möte under vecka 39. Många markavtal har ej kommit in till oss än! Så vet ni om att ni inte har skickat in än tveka inte utan lägg det på lådan redan idag.

22 augusti 2017

Tillstånd är sökta hos Trafikverket, men har inte fått svar ännu.

Tillstånd hos Länsstyrelsen finns färdiga att skicka in, men pga den höga arbetsbelastningen som finns hos Länsstyrelsen har vi valt att vänta tills nu efter sommaren då fler är tillbaks från sin semester och kan handlägga våra ärenden.

Många markavtal har ej kommit in till oss än! Så vet ni om att ni inte har skickat in än tveka inte utan lägg det på lådan redan idag.

 

Stöd för utbyggnad klart

Som du säkert hört eller läst om så har vårt projekt att bygga fibernätverk i Bränn-Ekeby-Koppartorp beviljats stöd.  Projektstödet kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Staten. Länsstyrelsen Södermanland är den myndighet som beslutar om bredbandsstödet. Jordbruksverkets roll är att ta fram regelverk och fördela budgeten till länen.

Äntligen kommer vi att tillsammans kunna förverkliga byggandet av fibernätverk i Bränn-Ekeby-Koppartorp med omnejd. Ett projekt som byalaget och vi på Gästabudstaden arbetat för under lång tid

Vi vill rikta ett Stort Tack till alla i byalaget för ert stora engagemang och nedlagda tid!!!

Utbyggnaden är ett viktigt projekt där du som bor på landsbygden ges samma möjligheter som de i tätorterna att få ta del av morgondagens teknik, både när det gäller arbete och fritid. Något som är mycket betydelsefullt för utvecklingen på landsbygden.

Länsstyrelsen/Jordbruksverkets villkor för att ge stöd är att vi ansluter 96 % av de permanent boende inom projektområdet. Alltså enormt viktigt att alla kommer med!

Stödet utgör 60 % av projektkostnaden. Genomsnittligt beräknar vi att vår kostnad för att ansluta ett hus i området hamnar på ca 60 000 kr. Kvar att finansiera är då 24 000 kr per hus. Avgiften för att ansluta ett hus är satt till 20 000 kr. Beställ här: https://gastabudstaden.se/index.php?id=178 .Det finns möjlighet till finansiering i 12, 24 eller 36 månader via vårt samarbete med Ecster.

Tänk på att detta är första och sista gången som det erbjuds möjlighet att installera fiber med projektstöd. I framtiden kommer anslutning om möjligt erbjudas till faktisk kostnad, då kommer det inte att finnas några bidrag. Troligen kommer då kostnaden att landa på från 25 000 kr och uppåt. Sedan tidigare har vi tråkiga exempel från gamla projekt där det då fanns fastighetsägare som sa nej till att vara med och nu vill ansluta sig. I ett fall nyligen ute på Lundaskog hamnade kostnaden på över 80 000 kr.

Om du idag använder Internet via telejacket så finns viktig information om avvecklingsplanerna för det gamla telenätet här: https://gastabudstaden.se/index.php?id=132

I februari bjuder vi in till informationsmöten, välkommen dit och ställ frågor.

9 februari kl. 18.30, Församlingshemmet Koppartorp

16 februari kl. 19.00, Buskhyttans skola i matsalen


I början februari räknar vi med att posta skriftlig information och markavtal till alla fastighetsägare inom projektområdet. Här på sidan kan ni se en karta över området.

Även om din fastighet inte ligger inom området så vill vi att du lämnar en beställning av anslutning.  För när detta projekt är genomfört har vi tagit ytterligare ett steg mot att kunna ansluta närbelägna hus i framtida utbyggnadsprojekt. Gästabudstaden kommer även framledes att vara aktiv i arbetet med att söka stöd för utbyggnad av höghastighetsbredband. Såsom den kommande ”Bredbandsmiljarden” som för Södermanlands del troligen handlar om runt 30 Mkr.

Om det är något du vill fråga om, använd vårt kontaktformulär: https://gastabudstaden.se/index.php?id=7

Med vänlig hälsning

Johan Kraft                                                                Jonas Malmgren

Bränn-Ekeby

Projektgruppen för fiberbredband i Bränn-Ekeby med omnejd:

Sara Englund,       sara@correkt.se            070-3344906  Solö Änglaborg

Anders Eriksson,   marsang@telia.com       070-5656298  Stora Marsäng

Björn Rundqvist,  runken68@hotmail.com 070-6718598  Järnebro

Håkan Wiik,  wiik@live.se                          070-3970934  Över-Örsta

 

Koppartorp

Om du vill veta mer eller hjälpa till kontakta:

Nils Öberg, Koppartorp Bäcktorp
Tel: 076-818 87 10
Mejl: oberg.nils@gmail.com

Fred Calmerman, Västra Kovik 10
Tel: 070-952 09 59
Mejl: fe-calmerman@telia.com